Reklama

Jan Cichocki

E-mail:
cichocki.jan@gmail.com

Skype:
cichocki.jan

Statystyki

Odsłon : 209193

CZY ADWENTYŚCI SĄ SEKTĄ?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 W dniu  29.09.2013 Pan Wiktor B przysłał mi dość spory artykuł na 13 stron zawierający krytykę adwentystów, z sugestią, abym nie tylko zapoznał się z nią, ale i ustosunkował się do krytycznych wypowiedzi zawartych w tym artykule.
= CZY ADWENTYŚCI SĄ SEKTĄ? Pod tym tytułem  znajduje takie oto stwierdzenie:
W Polsce znane są przynajmniej dwa takie inne wyznania: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny i Kościół  Adwentystów Dnia Siódmego. Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego bardzo protestują, gdy ktoś z katolików nazwie ich wyznanie sektą. Powołują się między innymi na to, że ich wyznanie ma z Kościołem Rzymsko-Katolickim podpisaną wspólną umowę, w której ten ostatni nie pozwala swoim członkom nazywać adwentystów „sektą”. Równocześnie nie przeszkadza im zaliczać Kościół Rzymsko-Katolicki do „Babilonu” i „odstępstwa”:


  Drogi Przyjacielu, Wiktorze! Autor tego artykułu nie wyjaśnia definicję, co się rozumie przez wyrażenie „sekta – sekciarz”.  Czyż sekciarzem nie jest ten, kto głosi odmienne teorie, nauki i wprowadza odmienne zwyczaje, od tych, które istnieją od wieków w tradycji ludzkiej? Ale czy te od wieków istniejące nauki, tradycje i zwyczaje są zgodne z nauką, tradycją i zwyczajami Boskimi? Pierwszym sekciarzem, który zaczął głosić, z powodzeniem, odmienną naukę od nauki Boskiej, był diabeł. Wystąpił on przeciw Przykazaniom Bożym i zwyczajom nieba, twierdząc, że to on jest równy Bogu, dlatego zbuduję swą stolicę na północy.  Ez.28:11-15.17; Iz. 14:12-15. A Jezus przez usta Jana w 8: 43-44 tak mówi o tym sekciarzu, do którego należy cała ludzkość.
 „Dlaczego mowy, nauki - mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł, i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego „ -  Zwyczajów moja uwaga. On. był mężobójcą od początku i w prawdzie - w nauce Boskiej – moja uwaga, nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” Nauki ludzkie, tradycje i zwyczaje są pozostałością nauk kłamcy, diabła a nie Boga. Dlatego w stosunku do tych, co głoszą odmienną naukę od nauk ludzkich, ich zwyczajów i tradycji niektórych nazywają sektą i sekciarzami.  Takim przezwiskiem nazwano międzyinnymi Apostoła Pawła i wszystkich tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa i głosili Jego nauki. A oto teksty na ten temat: Dz. 24: 14 „ To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają SEKTĄ, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków” Dz. 24: 5 „Mąż ten, stwierdziliśmy to, bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą SEKTY NAZARAŃCZYKÓW. Dz. 28: 22 „Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej SEKCIE, że wszędzie jej się sprzeciwiają.” W związku z tym, automatycznie nasuwa się pytanie: Czy słusznie nazywa się sektą tych, którzy głoszą dobrą nowinę o Jezusie, Przykazaniach Bożych i Zakonie? Uważam, że nie i to na pewno nie!! Bo sektą są to ci, którzy nie respektują Przykazań Bożych, nauk Jezusa i Jego uczniów, jak też Słowa Bożego zawartego w całym Piśmie Świętym. Słusznie, więc konkordancja pod hasłem „sekta” mówi, że sektą nie mogą być chrześcijanie. Ale czy wszyscy chrześcijanie przestrzegają Słowo Boże i w nim zawarte Przykazanie Boże? Tak jak Żydzi nie wszyscy byli wierni Bogu, choć byli wybrani przez Boga, jako „ naród wybrany, oddzielony od ościennych narodów” tak i nie wszyscy chrześcijanie są chrześcijanami, choć do nazwy tej się przyznają. A dlaczego? Bo Słowo Boże mówi: „ Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż w twoim imieniu, nie prorokowaliśmy, diabłów wyganialiśmy i w twoim imieniu nie czyniliśmy wiele cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie przecz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Mat.7: 21-23” Do sekty zaliczam, więc te grypy wyznaniowe, które nie przestrzegają w pełni PRZYKAZANIA BOŻEGO zgodnie tekstem: Jak.2:10  „Ktokolwiek zachowa cały ZAKON a UCHYBI w jednym staje się winien wszystkim.”,  Przeczytaj też Mat: 5: 18-19 i Kaz.12:13-14. Katolicy nie przestrzegają II i IV Przykazania a protestanci IV. Drugie Przykazanie brzmi: „ Nie będziesz czynił rzeźby, ani żadnego obrazu z tego, co jest na niebie wysoko, ani z tego, co jest na ziemi, ani tego, co jest pod wodą i nie będziesz się im kłaniał i oddawał pokłonu”.   Czwarte Przykazanie: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz wykonywał prace i wszystkie twe zajęcia, ale dnia siódmego jest sabat, ku czci Pana Boga twego. Nie możesz, przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy…” Ks. Wyjścia 20: 4-7; w.8-11 BT. Do sekty zaliczam też tych, którzy w doktrynach swej wiary wprowadzają nauki niemające potwierdzenia w Biblii. Takie jak: wiara w nieśmiertelnej duszy, nauka o czyśćcu i piekle, kapłaństwie, spowiedzi usznej, chrzcie niemowląt, rzeczywistym ciele i krwi Jezusa w opłatku i winie, pośrednictwie Marii i świętych w dziele zbawczym, modlitwy do ludzi zmarłych, chrzest za zmarłych, celibacie kapłanów i wiele innych nauk. Nie mogą, więc być sektą ci, którzy zachowują to wszystko, co zapisane jest w proroctwach, ewangeliach i listach – moja uwaga.  Ob.1: 3 tak to przedstawia: „Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas, bowiem jest bliski.”  Ponieważ adwentyści zachowują, być może nawet nie udolnie, wszystko to, co nakazuje Biblia, nie mogą być sektą. Ale tak byli nazywani przez oficjalnych zwierzchników Kościoła. Autor mówi, że adwentyści zadbali o to, aby podpisać nie tylko w Polsce, ale na całym świecie oświadczenie z Kościołem Rzymsko-Katolickim, w którym przedstawiciele tegoż Kościoła oświadczają, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie jest Sektą.  U adwentystów jedyną nauką doktryny wiary Jest Biblia i tylko Biblia. Adwentyści odrzucają tradycje i wszystkie praktyki pochodzenia pogańskiego, co nie można powiedzieć o Kościele Katolickim. Ten sam autor uzasadnia, że zachowania adwentystów jak i krytyka, katolików, świadczy, że zachowują się nieuczciwie krytykując ich. Chciałbym, więc spytać: Czy Apostoł Paweł był sekciarzem w tedy, gdy, wygłaszał kazanie dla Greków o Jedynym Bogu, odrzucając wielobóstwo?  Dz.17: 22-34. Albo wtedy, gdy go oskarżali Żydzi? Dz. 26 A Czysz nie, dlatego adwentyści byli i są obecnie nazywaną sektą, że głoszą o bałwochwalstwie i innych prawdach Pisma Świętego, cytując jedynie wypowiedzi innych badaczy Pisma Świętego? To nie adwentyści zachowują się nie uczciwie cytując proroctwa z Biblii i wypowiedzi innych badaczy Pisma Świętego, w sprawie nazw i symboli. Przywódcy katoliccy wiele nazw i symboli z Biblii sobie przypisują. Nie będzie, więc winą adwentystów, jeśli  cytaty z ich wypowiedzi, będą upubliczniać w swych książkach i czasopismach.. A oto przykłady: · *) Kościół przejął od pogaństwa niedzielę i uczynił ją niedzielą chrześcijańską i w ten sposób pogański dzień słońca, poświęcony Bulderowi, stał się chrześcijańskim dniem słońca poświęconym Jezusowi. ( Catholic Word „ Świat katolicki” z marca 1894) „ Możecie przeczytać Biblię od Księgi Genesis do Księgi Objawienia i nigdzie nie znajdziecie najmniejszej wzmianki, nakazującej święcenia niedzieli. Pismo Święte kładzie nacisk na religijne zachowanie soboty, dnia, którego my nigdy nie święcimy” ( amerykański kardynał Jakub Gibbons w Faith of our Fathers z 1976r s.86)
Na pytanie czy Kościół Rzymski może dowieść, że posiada moc ustanawiać święta w formie przykazań, pada odpowiedź „ Gdyby takiej mocy nie posiadał, nie ustanowiłby zachowania niedzieli, jako święta, pierwszego dnia tygodnia, zamiast soboty, siódmego dnia tygodnia, dokonując zmiany, która nie ma autorytetu Pisma Świętego”. (Stephen Keenan, Dectrinal Cathechism s.174) Pogański dzień słońca – niedziela znana była, jako święto, dużo wcześniej niż narodził się Jezus, nie może, więc być Dniem Pańskim, bo nim była od samego początku stworzenia „ sobota” i dana nie Żydom, ale człowiekowi – moja uwaga Mar. 2: 27 ·Cytaty z Wypowiedzi E. White przedstawione z różnych książek, są podobne do tych, które przedstawiło Stowarzyszenie Effatha w swym serwerze, które tak samo uzasadnia, że adwentyści są nieuczciwi i kłamią. Nie będę, więc odpowiadał na nie, ale zaproszę do mych wyjaśnień, które przestawiłem w swojej stronie internetowej i tam:
= http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/78-effatha-w-konfrontacji-z-adwentystami.html
= http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/80-effatha-w-konfrontacji-z-adwentystami-cz-ii.html
**) W tym miejscu pragnę jedynie przedstawić następne nie uzasadnione kłamstwo, które katolicy zarzucają adwentystom, że ci przypisują imię VICARIVS FILI DEI do papieża, z którego to imienia wyliczają liczbę 666 z Ob.13:, 18. Ponieważ imię to odnosi się do Bestii, pragnę werset ten przedstawić w całości z BT: „Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy; liczba to, bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.” Nadmieniam, że to nie adwentyści interpretacje tego tekstu wymyślili, nazywając papieża Bestią, ale do nazwy tej przyznają się sami przywódcy katoliccy. A oto dowody:
1.Tytuł, na który adwentyści się powołują jest wpisany do Kanonu Prawa Kościoła Rzymskokatolickiego. Po łacinie brzmi on tak: „Beatus Petrus In terris VICARIUS FILII DEI videtur esse constitutus” (Decretum Gratiani)
2.Teolog i wykładowca historii starożytnej i archeologii chrześcijańskiej w Szkole Świętej Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie 5.3.1943 Dr. J. Quaston tak się wypowiada na ten temat „ Tytuł, VICARIUS FILII DEI” jest bardzo powszechny, jako tytuł mający zastosowanie do papieża”
3. Według słowa niejakiego Biniusa „ tytuł VICARIUS FILII DEI” został potwierdzony przez sobór. Patrz w Sacrosanta Concilia tom I s.1539-41
4. Gość Niedzielny ( Our Sudany Visitor) ukazujący się w USA w dniu 15.XI.1914 Roku tak napisał „Tytuł papieża rzymskiego brzmi VICARIUS FILII DEI a jeśli litery tego tytułu w języku łacińskim zastąpimy odpowiednikami liczbowymi i dodamy razem otrzymamy liczbę 666”
5. Pierwszy, który zastosował liczbę 666 do tytułu VICARIUS FILII DEI był uczony Anders Helwing (1572-1643), który wykazuje, że owo mistyczne imię
: *) Musi odpowiadać wymaganej liczbie. *) Musi zgadzać się z papieskim porządkiem rzeczy. *) Nie może to tyć jakieś nikczemne imię. *) Musi to być imię, którym on sam się chełpi. Nie mogli, więc adwentyści, jako pierwsi nazywać papieża Bestią a Kościół Rzymsko – Katolicki Babilonem. Mądrość, o której jest mowa w Objawieniu dana została przez Boga reformatorom w XVI wieku, a adwentyści pojawili się na arenie dopiero w IXX wieku. Czy zarzuty pod adresem adwentystów są, więc słuszne? Głoszenie prawdy, tej Biblijnej jak i historycznej nie jest żadną złośliwością, ale obnażanie prawd sekciarskich, niezgodnych z Prawdami Słowa Bożego, ani z wydarzeniami historycznymi. Nie można, więc na to, co jest białe, mówić, że jest czarne! A oto, jak wypowiada się założyciel zakonu Jezuitów Ignacy Loyola mówi: „ Jeśli wydaje mi się, że coś jest białe, będę twierdził, że to jest czarne, skoro hierarchia KOŚCIŁA tak życzy.” Wszyscy przywódcy Kościoła Rzymskiego tak rozumieją, tak nauczają i postępują!!!
Zapraszam do następnych linów:
1)http://konfrontacje.com.pl/artykuly/kontrowersyjne/231-jak-praktyki-poganskie-wkrdaly-sie-do-chrzescijan.html
2) http://konfrontacje.com.pl/artykuly/studyjne/66-bestia-z-morza.html 

 

 

WIKTORZE! Jeśli masz osobiste zastrzeżenia, wątpliwości i pytania pytaj!
Serdecznie pozdrawiam.